Asbest & PCB Sanering
 
Telefon: 073-600 35 44
 
 
PCB Sanering                  
Den 30 juni 2014 var sista dag för PCB-sanering av vissa byggnader som byggts eller renoverats under åren 1956–1969 och som innehåller stora mängder PCB i fog- och golvmassor. Industribyggnader och fog- och golvmassor inomhus ska vara sanerade två år senare.
         
  Anmälan om sanering av PCB
  Anmälan om sanering av PCB ska göras senast tre veckor innan saneringsarbetet påbörjas (18§ PCB-förordningen). Anmälan ska innehålla de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att bedöma de effekter som åtgärden kan ha på människors hälsa och på miljön. Många kommuner har tagit fram blanketter för detta ändamål.
         
      samrådsmöte innan arbetet sätts igång
      information till boende/arbetande
      skyddsåtgärder som skyltning, marktäckning, tätning av fönster, personlig skyddsutrustning, hantering skyddskläder, daglig städning,
      arbetsinstruktion (slipdjup etc.), avfallshantering, punktutsug (dammsugare)
      fortlöpande kontroll av arbetet
      arbetsledning
      slutbesiktning
      dokumentation
         
  Anlita seriösa saneringsföretag
         
        Det är mycket viktigt att endast seriösa företag anlitas för saneringen. Du som äger en fastighet som ska saneras kan be kommunen om referenser på saneringsföretag. Tänk på att ett gott slutresultatet ska vara både en miljösanering och ett tekniskt väl fungerande hus som inte läcker in fukt och ut energi.
         
        PCB-haltigt material som avlägsnas från en byggnad måste samlas in noggrant. Det behövs därför noggrann marktäckning med tät anslutning mot byggnaden.
         
        Det finns ingen auktorisation för sanerare, men det finns branschföreningar för fogentreprenörer och, riv- och saneringsföretag.
         
        Vid slipning och annan mekanisk bearbetning som ger damning behövs starka dammsugare som fångar upp frigjort material. Flera aktörer har tagit fram tekniska anvisningar om hur sanering går till rent praktiskt. Det är Fogbranschens Riksförbund, Riv- och saneringsentreprenörerna och regioner och kommuner som varit aktiva med inventering och sanering under Byggsektorns frivilliga åtagande.
         
       
       
Vi kan PCB och vi är seriösa! Hör av dig